Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego

Brak opisu obrazka

Powiat Opolski

w partnerstwie z Województwem Opolskim, Miastem Opole, Powiatem Brzeskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem Krapkowickim, Powiatem Namysłowskim, Powiatem Nyskim, Powiatem Oleskim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Strzeleckim

w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działania 10.3 E-usługi publiczne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Tytuł Projektu

E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa

opolskiego

Nr Umowy

RPOP.10.03.00-16-0012/17-00

 

Wartość Projektu

Ogółem: 7 997 976,48 zł w tym środki z :

Unii Europejskiej – 6 318 401,42 zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1 679 575,06 zł

Okres realizacji

Od 2016r. – do 2020r.

 

 

 

 

Cele Projektu

Przedmiotem planowanego projektu jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), wojewódzkich rejestrów  publicznych,  w  tym w  szczególności  baz  danych  państwowego  zasobu  geodezyjnego     i kartograficznego (PZGiK), prowadzonych przez Partnerów.

W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwa rozwiązania:

- Portal e-usług województwa opolskiego wspólny dla wszystkich Partnerów Projektu, stanowiący Centrum Usług Wspólnych (CUW), który stanowił będzie bramkę  dostępową  do  e-usług  poszczególnych  Partnerów  poziomu

powiatowego,  a  także  stanowił  będzie  bramkę  do  e-usług  poziomu

 

 

wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przy wykorzystaniu Systemu WZGiK;

- System WZGiK – System Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który stanowił będzie kompleksowy system teleinformatyczny świadczący e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 

 

 

 

 

Realizacja Projektu

W ramach projektu powstanie:

 • 15 usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4

– transakcja;

 • 13 podmiotów udostępni on-line informacje sektora publicznego;
 • 4000 zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego;
 • 2 aplikacje oparte na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych;
 • 12 udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A);
 • 12 podmiotów udostępniających usługi A2A;
 • 112,8 TB przestrzeni dyskowej serwerowni;
 • 4000 udostępnionych on-line dokumentów;
 • 2      uruchomione   systemy     teleinformatyczne       w     podmiotach wykonujących zadania publiczne.

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla

osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.

 

1. Powiat Opolski

kontakt: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

 

tel. 77 5415101, fax. 77 5415103

 

http: www.powiatopolski.pl; e-mail:

 

2. Województwo Opolskie

 

kontakt: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 

tel. 77 541 64 10; fax. 77 541 64 11

 

http: www.opolskie.pl; e-mail:

 

3. Powiat Brzeski

Realizatorzy

kontakt: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

i Partnerzy

tel. (77) 44 47 900-902; fax. (77) 44 47 903

w projekcie:

http: www.brzeg-powiat.pl; e-mail:

 

4. Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce

tel. (77) 40 53 660; fax. (77) 40 53 661

http: www.powiatglubczycki.pl; e-mail:

 

5. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn Koźle

tel. (77) 48 33 108; fax. (77) 47 23 295

http: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl;

e-mail:

 

6. Powiat Kluczborski

 

 

 

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

tel. (77) 41 85 218; fax. (77) 41 86 520

http: www.powiatkluczborski.pl; e-mail:

 

 1. Powiat Krapkowicki

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

tel. (77) 40 74 300; fax. (77) 40 74 332

http: www.powiatkrapkowicki.pl; e-mail:

 

 1. Powiat Namysłowski

Pl. Wolności 12a, 46-100 Namysłów tel. (77) 41 03 695; fax. (77) 41 03 922

http: www.namyslow.pl; e-mail:

 

 1. Powiat Nyski

ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

tel. (77) 40 85 000; fax. (77) 40 85 070

http: www.powiat.nysa.pl; e-mail:

 

 1. Powiat Oleski

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

tel. (34) 359 78 35; fax. (34) 359 78 45

http: www.powiatoleski.pl; e-mail:

 

 1. Powiat Prudnicki

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

tel. (77) 43 81 700; fax. (77) 54 32 215

http: www.powiatprudnicki.pl; e-mail:

 

 1. Powiat Strzelecki

ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. (77) 44 01 700; fax. (77) 44 01 701

http: www.bip.powiatstrzelecki.pl; e-mail:

 

 1. Miasto Opole

Rynek Ratusz, 45-015 Opole

tel. (77) 45 11 800; fax. (77) 54 11 322

http: www.opole.pl; e-mail:

 

Edyta Wenzel-Borkowska

Koordynator

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

Starostwa Powiatowego w Opolu

projektu

kontakt:

 

e-mail:

 

tel. 077 44 12 335, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole

 

Wersja XML