Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Powiatu w kadencji 2018-2023

PDFUchwała RP Nr I.1.2018 z dnia 21.11.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr I.2.2018 z dnia 21.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr II.3.2018 z dnia 5.12.2018r. w sprawie wyboru Starosty Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr II.4.2018 r. z dnia 5.12.2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty.pdf
PDFUchwała RP Nr II.5.2018 r. z dnia 5.12.2018r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr II.6.2018 z dnia 5.12.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr II.7.2018 z dnia 5.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.261.18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12.03.2018r..pdf
PDFUchwała RP Nr II.8.2018 z dnia 5.12.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr III.9.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr III.10.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr III.11.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.pdf
PDFUchwała RP Nr III.12.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (...).pdf
PDFUchwała RP Nr III.13.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku.pdf
PDFUchwała RP Nr III.14.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr III.15.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr XXXI.244.17 z dnia 28.12.2017 roku (wpf).pdf
PDFUchwała RP Nr III.16.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.261.18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 .03.2018r. (środki PFRON).pdf
PDFUchwała RP Nr III.17.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.249.17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.12.2017r. (Statut ZOZ w Oleśnie).pdf
PDFUchwała RP Nr IV.18.2019 z dnia 24.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr IV.19.2019 r. z dnia 24.01.2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr IV.20.2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.pdf
PDFUchwała RP Nr IV.21.2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr IV.22.2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf
PDFUchwała RP Nr IV.23.2019 r. z dnia 24.01.2019r. w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr V.24.2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr V.25.2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV.19.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku (...).pdf
PDFUchwała RP Nr V.26.2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała RP Nr VI.27.2019 z dnia 11.04.2019r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019.pdf
PDFUchwała RP Nr VI.28.2019 z dnia 11.04.2019r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf
PDFUchwała RP Nr VI.29.2019 z dnnia 11.04.2019r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.pdf
PDFUchwała RP Nr VI.30.2019 z dnia 11.04.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr VII.31.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2018.pdf
PDFUchwała RP Nr VII.32.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie przyjęcia spraw. z działalności, spraw. niezależ. biegłego rewidenta z badania spraw. finan., badania spraw. finan i zatwierdzenia spraw. finan. ZOZ w Oleśnie za 2018.pdf
PDFUchwała RP Nr VII.33.2019 z dnia 30.05.2019. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOL im. Królowej Karoli za rok 2018.pdf
PDFUchwała RP Nr VII.34.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTUAiW w Oleśnie za rok 2018.pdf
PDFUchwała RP Nr VII.35.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmian budzetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr VII.36.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminwego.pdf
PDFUchwała RP Nr VII.37.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr IV.19.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. (wpf).pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.38.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.39.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.40.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.41.2019 z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI.249.17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.42.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.43.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.44.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.45.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.46.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.47.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Praszce.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.48.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Dobrodzieniu.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.49.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.50.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.51.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Praszce w pięcioletnie Technikum w Praszce.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.52.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Gorzowie Śląskim w pięcioletnie Technikum w Gorzowie Śląskim.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.53.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Dobrodzieniu w pięcioletnie Technikum w Dobrodzieniu.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.54.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.55.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.56.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokszt. dla Dor..pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.57.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dor..pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.58.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.59.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.60.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.61.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.62.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.63.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII.64.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.pdf
PDFUchwała RP Nr IX.65.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr IX.66.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.160.12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku (...).pdf
PDFUchwała RP Nr IX.67.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.166.12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 roku (...).pdf
PDFUchwała RP Nr IX.68.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcennia Centrum Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr IX.69.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr IX.70.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Praszce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Praszce.pdf
PDFUchwała RP Nr IX.71.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu.pdf
PDFUchwała RP Nr IX.72.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V.26.2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku (...).pdf
PDFUchwała RP Nr IX.73.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI.28.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku (...).pdf
PDFUchwała RP Nr IX.74.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr IX.75.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV.19.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roky (..).pdf
PDFUchwała RP Nr X.76.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie załatwienia petycji z dnia 31 lipca 2019 roku złożonej w interesie publicznym.pdf
PDFUchwała RP Nr X.77.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr X.78.2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.143.16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 roku.pdf
PDFUchwała RP Nr X.79.2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IX.51.15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku.pdf
PDFUchwała RP Nr X.80.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XI.81.2019r. z dnia 28.10.2019r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.pdf
PDFUchwała RP Nr XI.82.2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XII.83.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020r..pdf
PDFUchwała RP Nr XII.84.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XII.85.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.85.2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.02.2019r. (PFRON).pdf
PDFUchwała RP Nr XII.86.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (...).pdf
PDFUchwała RP Nr XII.87.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnościa Powiatu Oleskiego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.pdf
PDFUchwała RP Nr XII.88.2019 z dnia 29.11.2019r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFUchwała RP Nr XII.89.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych (...).pdf
PDFUchwała RP Nr XII.90.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III.9.2019 z dnia 20.12.2019r ( składy Komisji Rady Powiatu w Oleśnie).pdf
PDFUchwała RP Nr XII.91.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr XXXII.259.18 z dnia 7.02.2018r. ( dotacje dla niepublicznych szkół i placówek).pdf
PDFUchwała RP Nr XII.92.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII.93.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII.95.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV.19.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku (wpf).pdf
PDFUchwała RP Nr XIII.96.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII.97.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII.98.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (...).pdf
PDFUchwała RP Nr XIII.99.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.26.2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku (PFRON).pdf
PDFUchwała RP Nr XIV.100.2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 (...).pdf
PDFUchwała RP Nr XIV.101.2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XV.102.2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.93.2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.12.2019r..pdf
PDFUchwała RP Nr XV.103.2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.28.2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 11.04.2019r..pdf
PDFUchwała RP Nr XV.104.2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XV.105.2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.94.2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.12.2019r..pdf
PDFUchwała RP Nr XVI.106.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2020.pdf
PDFUchwała RP Nr XVI.107.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez PFRON dla Powiatu Oleksiego na 2020 rok.pdf
PDFUchwała RP Nr XVI.108.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2019.pdf
PDFUchwała RP Nr XVI.109.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn Bliżej rodziny i dziecka przeżywajacych propblemy opiekuńczo-wychowawcze (...).pdf
PDFUchwała RP Nr XVI.110.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleksiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XVI.111.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r. (wpf).pdf
PDFUchwała RP Nr XVII.112.2020 z dnia 28.05.2020r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r..pdf
PDFUchwała RP Nr XVII.113.2020 z dnia 28.05.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.114.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie udzielenia zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.115.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie zatwiedzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawodaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.116.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.117.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za 2019 rok.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.118.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOL im. Królowej Karoli za 2019 rok.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.119.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTUAiW w Oleśnie za 2019 rok.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.120.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.121.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.122.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.123.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Dobrodzieniu.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.124.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Oleśnie.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.125.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.126.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r. (wpf).pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII.127.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Kształcimy kompleksowo i nowocześnie.pdf
 

Wersja XML