Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg - Wykonanie projektu budowlanego – Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów

Wybór oferty -  przetarg nieograniczony 5/PN/2020

 

W przetargu nieograniczonym nr 5/PN/2020 z dnia 2020-03-09 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i wymaganych uzgodnień) dla zadania pn: Wykonanie projektu budowlanego – Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad projektem,  złożono 2 ważne oferty, spośród których wybrano ofertę firmy Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. k, ul. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice, która spełnia wszystkie postawione wymagania i uzyskała największą ilość punktów.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie ważnych ofert:

Firma

Cena brutto

[zł]

Punktacja

Zobowiązanie do złożenia kompletnego wniosku o decyzję środowiskową [ilość dni]

Punktacja

Suma punktów

PHU „MADA” mgr inż. Adam Morawiak

98-300 Wieluń, os. Bugaj 4/8

131 560

51,16

7

40,00

91,16

Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. k

ul. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice

112 176

60,00

7

40,00

100,00

 

Odrzucona została, na podstawie art. 89 ust. 1  pkt  6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843), oferta firmy Grupa Inżynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur, 42-700 Lubliniec, ul. Nowa 7, z powodu błędu w obliczeniu ceny. Wynika to z pisma złożonego przez Wykonawcę.

 

Informacja z otwarcia ofert -  przetarg 5/PN/2020

W przetargu nieograniczonym nr 5/PN/2020 z dnia 2020-03-09 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i wymaganych uzgodnień) dla zadania pn: Wykonanie projektu budowlanego – Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad projektem złożono następujące oferty:

Firma

Cena brutto [zł]

Zobowiązanie do złożenia kompletnego wniosku o decyzję środowiskową [ilość dni]

Grupa Inżynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur

42-700 Lubliniec, ul. Nowa 7

40 800

14

PHU „MADA” mgr inż. Adam Morawiak

98-300 Wieluń, os. Bugaj 4/8

131 560

7

Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. k

ul. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice

112 176

7

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania wynosiła 140 000 zł/t brutto

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi - 2020

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień

CPV:       71320000-7            Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

71248000-8           Nadzór nad projektem i dokumentacją

 

Przedmiotem zamówienia jest - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i wymaganych uzgodnień) dla zadania pn: Wykonanie projektu budowlanego – Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad projektem

 

W skład projektu wchodzą następujące zadania, które muszą być objęte jednym zgłoszeniem robót budowlanych:

 • Budowa chodnika w m. Radłów
 • Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w m. Psurów
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1922 O (Żytniów – Cieciułów – DK43) i 1920 O (Kościeliska – Jelonki – Żytniów)

Szczegółowy zakres robót:

 • Budowa chodnika w m. Radłów

Wykonanie chodnika z kostki betonowej szerokości 1,5 m oraz pasa zieleni oddzielającego od jezdni szerokości 0,5 m po stronie lewej na długości 195 m. Pod chodnikiem zaprojektować kanał deszczowy na całej długości chodnika.

 • Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w m. Psurów

Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na długości 790 mb wraz z kanalizacją deszczową. Nawierzchnia bitumiczna. Należy uwzględnić odwodnienie pasa drogowego oraz przyległego terenu. Na tym odcinku należy zaprojektować również urządzenie rejestrujące i pokazujące prędkość pojazdów samochodowych zasilane baterią solarową – 2 szt..

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1922 O (Żytniów – Cieciułów – DK43) i 1920 O (Kościeliska – Jelonki – Żytniów)

Budowa chodnika z kostki betonowej szerokości 2 m przy drodze powiatowej nr 1923 O po lewej (187 m) i prawej (365 m) stronie oraz przy drodze 1922 O po lewej (207) i prawej (230 m) stronie – podane długości są orientacyjne. Na całej długości należy zaprojektować kanalizację deszczową. W obrębie Kościoła i Szkoły zaprojektować miejsca parkingowe. Obok szkoły wykonać przejście dla pieszych oznakowane aktywnymi znakami D-6 wraz z doświetleniem przejścia (zasilanie solarne) Nawierzchnia bitumiczna na odcinku drogi 1922 O w kierunku Cieciułowa (z obu stron Kościoła długości 420 m. Należy wykonać poprawę trójkąta widoczności obok plebanii, polegającą na przesunięciu ogrodzenia (Zamawiający posiada niezbędną zgodę).

Cały zakres należy zaprojektować w istniejącym pasie drogowym

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

- Wykonawca zobowiązany jest wystąpić, w terminie ……………………………[7-21 dni (ilość dni zgodnie z ofertą wykonawcy)] od podpisania umowy z Zamawiającym, do odpowiedniego organu z kompletnym i prawidłowym wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.

- Wykonawca jest zobowiązany wystąpić w terminie 7 dni od otrzymania ostatecznej decyzji środowiskowej, do odpowiedniego organu, z kompletnym i prawidłowym wnioskiem o zgodę wodno-prawną

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 24 lipca 2020 lub 7 dni od otrzymania ostatecznej zgody wodno-prawnej zgłosić roboty budowlane w wydziale administracji architektoniczno-budowlanej.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 21 dni od zgłoszenia robót budowlanych w wydziale administracji architektoniczno-budowlanej uzyskać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

-  Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski do dnia odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego, na wezwanie przez Zamawiającego drogą telefoniczną, pisemną, elektroniczną, faxem nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wezwania.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

 

Wykonawca  spełnia warunki  jeżeli:

 • wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej

- 2 dokumentacje projektowe na budowę lub przebudowę drogi  o długości co najmniej 2 km oraz

- dokumentacje projektowe na budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości co najmniej 1 km

Poszczególne warunki ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów, lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się.

 • Wykonawca lub osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiada odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie przedmiotu zamówienia

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu , natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W umowie zostanie określony zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców.

Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli jednak zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7a) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

(Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców powyższe oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym powyżej.

 • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 • wykaz usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • oświadczenie na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień  i doświadczenia projektanta;
 1. Informacja na temat wadium

nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:

- wysokość ceny ofertowej - 60%

- deklarowany termin na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej  - 40%

Punktację przyznaje się wg następującego wzoru:             

Ilość punktów = (Cn/Cb) x 60 + (7/T) x 40

gdzie:      Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena rozpatrywanej oferty

                T – deklarowany termin na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Wykonawca podaje na formularzu ofertowym deklarowany termin na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej w zakresie od 7 do 21 dni. W przypadku nie podania terminu wykonania lub podania wartości dłuższej niż 21 dni oferta podlega odrzuceniu. W przypadku podania wartości krótszej niż 7 dni zamawiający do obliczenia ilości punktów przyjmie wartość 7 dni.

 1. Termin składania ofert, adres na który oferty musza zostać wysłane, oraz język lub języki w jakich muszą one być sporządzone

Termin składania ofert – 9.03.2020 do godz. 10

Miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat)

Oferty należy składać w języku polskim.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2020-02-28

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc
PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf
DOCOferta_druk.doc
PDFOferta_druk.pdf
PDFOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
PDFOświadczenie o spełnianiu warunków.pdf
DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc
PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf
PDFRysunek poglądowy Psurów.pdf
PDFRysunek poglądowy Radłów.pdf
PDFRysunek poglądowy ŻYTNIÓW.pdf
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia PROJEKT Radłów, Psurów, Żytniów.pdf
PDFUmowa wzór projekt Radłów, Psurów, Żytniów.pdf
 

Wersja XML