Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg - Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie

WYBÓR OFERTY - przetarg 6/PN/2020

 

W przetargu nieograniczonym nr 6/PN/2020 z dnia 2020-05-20 na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe - Borki Wielkie - gr. woj. śląskiego /Wędzina/) w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie złożono 11 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, która uzyskała najwyższą ocenę oraz spełnia wszystkie postawione wymagania.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

Firma

Cena brutto

[zł]

Punktacja

Długość gwarancji

[m-cy]

Punktacja

Suma punktów

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

1 690 095,15

53,17

72

40,00

93,17

REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

1 497 601,26

60,00

72

40,00

100,00

PUH DOMAX Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

1 967 404,54

45,67

72

40,00

85,67

RAFALIN Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Malicka 42, 42-290 Blachownia

1 911 478,43

47,01

72

40,00

87,01

VIANKO Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

1 670 333,00

53,80

72

40,00

93,80

BITUM Sp. z o.o.

Lipie Śl. ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec

1 642 696,54

54,70

72

40,00

94,70

DROG-BUD Sp. z o.o.

Lubojenka, ul. Prosta 88/90

1 725 601,81

52,07

72

40,00

92,07

HUCZ Spółka z o.o. sp.k

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

1 887 250,45

47,61

72

40,00

87,61

OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

1 720 000,00

52,24

72

40,00

92,24

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga

47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1

2 177 100,00

41,27

72

40,00

81,27

ADAC-LEWAR Sp. z o.o.

42-141 Przystajń, ul. Słoneczna 11

1 798 029,38

49,97

72

40,00

89,97

 

Informacja z otwarcia ofert - przetarg 6/PN/2020

 

W przetargu nieograniczonym nr 6/PN/2020 z dnia 2020-05-20 na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe - Borki Wielkie - gr. woj. śląskiego /Wędzina/) w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie złożono następujące oferty:

Firma

Cena brutto

[zł]

Długość gwarancji

[m-cy]

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

1 690 095,15

72

REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

1 497 601,26

72

PUH DOMAX Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

1 967 404,54

72

RAFALIN Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Malicka 42, 42-290 Blachownia

1 911 478,43

72

VIANKO Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

1 670 333,00

72

BITUM Sp. z o.o.

Lipie Śl. ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec

1 642 696,54

72

DROG-BUD Sp. z o.o.

Lubojenka, ul. Prosta 88/90

1 725 601,81

72

HUCZ Spółka z o.o. sp.k

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

1 887 250,45

72

OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

1 720 000,00

72

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga

47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1

2 177 100,00

72

ADAC-LEWAR Sp. z o.o.

42-141 Przystajń, ul. Słoneczna 11

1 798 029,38

72

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania wynosiła 2 315 811,64 zł brutto

 

UWAGA - Poprawki w przedmiarze robót - uzupełniono krotności!!!

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe - Borki Wielkie - gr. woj. śląskiego /Wędzina/) w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie obejmuje ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku długości 3600 mb, na całej szerokości jezdni (21 600 m2), wykonanie jednostronnego chodnika na odcinku 275 mb (550 m2), odmulenie rowów przydrożnych. Zostanie wykonana wymiana oznakowania pionowego na nowe oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej na całej długości. Przejście dla pieszych zostanie oznakowane znakami aktywnymi D-6 i dodatkowo oświetlone. Zostanie zainstalowane urządzenie do pomiaru prędkości.

CPV:       45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

                45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 31 października 2020

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca  spełnia warunek jeżeli:

 • wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 40 000 m2, chodniki o łącznej powierzchni co najmniej 1 000 m2.

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu , natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W umowie zostanie określony zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców.

Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli jednak zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7a) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

(Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców powyższe oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym powyżej.

 • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 • wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w p.5 niniejszej SIWZ.

Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody potwierdzające czy roboty te zostały wykonane należycie, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane lub są wykonywane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- wysokość ceny ofertowej - 60%

- długość gwarancji - 40%

 1. Termin składania ofert, adres na który oferty musza zostać wysłane, oraz język lub języki w jakich muszą one być sporządzone

Termin składania ofert – 20.05.2020 do godz. 10

Miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat)

Oferty należy składać w języku polskim.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2020-05-04

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf
DOCDoświadczenie wykonawcy.doc
PDFOferta_druk.pdf
DOCOferta_druk.doc
PDFOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
PDFOświadczenie o spełnianiu warunków.pdf
PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf
DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc
PDFPRZEDMIAR Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O Borki Małe - Borki Wielkie ETAP III.pdf
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna Borki Małe Borki Wielkie DP 1946.pdf
PDFUmowa wzór.pdf
 

Dokumentacja projektowa:

PDFBORKI OPIS..pdf
PDFOrientacja Borki.pdf
PDFPlan sytuacyjny 1 Borki.pdf
PDFPlan sytuacyjny 2 Borki.pdf
PDFPlan sytuacyjny 3 Borki.pdf
PDFPlan sytuacyjny 4 Borki.pdf
PDFPlan sytuacyjny 5 Borki.pdf
PDFProfil podłużny Borki.pdf
PDFPrzekroje konstrukcyjne Borki.pdf
 

Wersja XML