Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg - przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O i 1920 O w m. Kościeliska

WYBÓR OFERTY - przetarg 9/PN/2020

W przetargu nieograniczonym nr 9/PN/2020 z dnia 2020-07-24 na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O i nr 1920 O w m. Kościeliska złożono 6 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, która uzyskała najwyższą ocenę oraz spełnia wszystkie postawione wymagania.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

Firma

Cena brutto

[zł]

Punktacja

Długość gwarancji

[m-cy]

Punktacja

Suma punktów

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

499 515,92

56,56

72

40,00

96,56

REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

470 841,05

60,00

72

40,00

100,00

PUH DOMAX Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

614 683,10

45,96

72

40,00

85,96

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga

47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1

754 376,28

37,45

60

33,33

70,78

OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

520 631,13

54,26

72

40,00

94,26

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka

45-129 Opole, ul. Kępska 10

584 186,72

48,36

72

40,00

88,36

 

Informacja z otwarcia ofert - przetarg 9/PN/2020

 

W przetargu nieograniczonym nr 9/PN/2020 z dnia 2020-07-24 na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O i nr 1920 O w m. Kościeliska złożono następujące oferty:

Firma

Cena brutto

[zł]

Długość gwarancji

[m-cy]

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

499 515,92

72

REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

470 841,05

72

PUH DOMAX Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

626 484,21

72

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga

47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1

846 966,32

60

OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

520 631,13

72

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka

45-129 Opole, ul. Kępska 10

698 241,31

72

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania wynosiła 694 751,08 zł brutto

 

UWAGA - poprawka w przedmiarze robót - w pozycji 2.2.3 - poprawiono oczywistą omyłkę zamiast 686 jest 68,6 m3.

Przesuwa się termin otwarcia ofert na dzień 24.07.2020 do godz. 10

 

UWAGA - zmiana w przedmiarze robót - dołożono oznakowanie poziome

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O i nr 1920 O w m. Kościeliska obejmująca następujący zakres robót:

DP 1919 O na długości  2710 mb:

 • Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową – 13 820 m2
 • Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną – 150  t
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna o gr. 5 cm  – 4 209 m2
 • Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 5 cm – 915 m2
 • Regulacja pionowa studzienek  -  36 sztuk

DP 1920 O na długości  150 mb:

 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 956 m2
 • Roboty ziemne – 12 m3
 • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym (warstwa po zagęszczeniu do 10 cm) – 68,6 m3
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna o gr. 5 cm  – 656 m2
 • Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 5 cm – 150 m2

CPV:       45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 31 października 2020

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca  spełnia warunek jeżeli:

 • wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 30 000 m2 oraz wartość co najmniej jednego zadania z zakresu wykonania drogi o nawierzchni bitumicznej jest nie mniejsza niż 600 000 zł brutto.

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu , natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W umowie zostanie określony zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców.

Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli jednak zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7a) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

(Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców powyższe oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym powyżej.

 

 • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 • wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w p.5 niniejszej SIWZ.

Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody potwierdzające czy roboty te zostały wykonane należycie, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane lub są wykonywane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- wysokość ceny ofertowej - 60%

- długość gwarancji - 40%

 1. Termin składania ofert, adres na który oferty musza zostać wysłane, oraz język lub języki w jakich muszą one być sporządzone

Termin składania ofert – 24.07.2020 do godz. 10

Miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat)

Oferty należy składać w języku polskim.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2020-07-06

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc
PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf
DOCOferta_druk.doc
PDFOferta_druk.pdf
DOCXOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
PDFOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
DOCXOświadczenie o spełnianiu warunków.docx
PDFOświadczenie o spełnianiu warunków.pdf
DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc
PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf
PDFPrzedmiar Kościeliska 2020.pdf
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia KOŚCIELISKA 2020.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna KOŚCIELISKA 2020.pdf
PDFUmowa wzór KOŚCIELISKA 2020.pdf
 

Wersja XML