Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg - budowa chodnika DP 1913 O m. Gorzów Śląski

 

Informacja z otwarcia ofert

UNIEWAŻNIENIENIE - przetarg 12/PN/2020

 

W przetargu nieograniczonym nr 12/PN/2020 z dnia 2020-10-02 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Gorzów Śląski złożono jedną ofertę:

Firma

Cena brutto

[zł]

Długość gwarancji

[m-cy]

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

104 026,70

72

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania wynosiła 57 893,16 zł brutto

W związku z tym że kwota otrzymanej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania, postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm)

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Gorzów Śląski

Zakres robót

 • Roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe
 • Roboty ziemne
 • Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna gr. 20 cm – 161 m2
 • Krawężniki betonowe 15x30 na ławie – 80,5 mb
 • Obrzeża betonowe 30x8 – 80,5 mb
 • Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 161 m2
 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 5 cm – 120,75 m2
 • Odwodnienie

CPV:  45233222-1 Roboty w zakresie chodników

               

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 15 listopada 2020

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

 

Wykonawca spełnia warunek jeżeli:

 • wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni co najmniej 500 m2 oraz  wartość co najmniej jednego zadania jest nie mniejsza niż 100 000 zł brutto.

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu , natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W umowie zostanie określony zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców.

Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli jednak zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7a) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców powyższe oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym powyżej.

 

Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w p.5 niniejszej SIWZ.

Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody potwierdzające czy roboty te zostały wykonane należycie, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane lub są wykonywane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- wysokość ceny ofertowej - 60%

- długość gwarancji - 40%

 1. Termin składania ofert, adres na który oferty musza zostać wysłane, oraz język lub języki w jakich muszą one być sporządzone

Termin składania ofert – 2.10.2020 do godz. 10

Miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat)

Oferty należy składać w języku polskim.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2020-10-24

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf
DOCOferta_druk.doc
PDFOferta_druk.pdf
PDFOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
PDFOświadczenie o spełnianiu warunków.pdf
PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf
PDFPRZEDMIAR Budowa chodnika Gorzów.pdf
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia CHodnik GORZÓW 2020.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna CHODNIK Gorzów Śląski 1.pdf
PDFUmowa wzór CHODNIK Gorzów 2020.pdf

Projekt:

PDFBariera.pdf
PDFMapa zasadnicza.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFOrientacja.pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf
PDFPrzekrój poprzeczny.pdf
 

Wersja XML