Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie zatrudni Głównego Księgowego

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 46-300 Olesno ul. Klonowa 1

zatrudni:

Głównego Księgowego

Oferujemy:

         - pracę w ramach umowy o pracę – pełny etat

Wymagania:

          - wykształcenie – jeden z poniższych warunków:

1) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studnia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości,

2) ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości,

3) wpis do rejestru biegłych księgowych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Ogólny zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie rachunkowości szpitala na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi ( odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo – podatkowe), w tym między innymi :

- nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowości regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowania należności

- odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym szpitala,

- kompletowanie dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Kierowanie pracą działu księgowego oraz sprawowanie merytorycznego  nadzoru nad podległymi pracownikami.
 2. Rzetelne i terminowe wykonywanie wszelkich sprawozdań finansowych.
 3. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Szpitala dotyczących spraw ekonomiczno – finansowych i księgowych, oraz opiniowanie projektów innych komórek organizacyjnych.
 4. Weryfikowanie pod względem księgowym projektów umów.
 5. Kontrola dokumentów wchodzących i wychodzących ( faktury, rachunki, itp.)
 6. Prowadzenie dokumentacji rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi.
 7. Prowadzenie dokumentacji finansowych rozliczeń pracowniczych.
 8. Ewidencjonowanie pod względem księgowym przyjęcia i wydawania środków trwałych.
 9. Nadzorowanie wykonywanych inwentaryzacji i wybrakowanych środków trwałych.

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe i historię zatrudnienia wymagane do zajmowania stanowiska, kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata.
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstw skarbowych.
 4. Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul Klonowa 1 lub przesłać na powyższy adres, ewentualnie pocztą elektroniczną na adres: do dnia 30.04.2021r.

Zapytania można kierować pod nr tel.: 34 350 97 32

Wersja XML